گیج جوشکاری

گیج جوشکاری Welding Gage

گیج های جوشکاری در بازرسی چشمی که یکی از روش های بازرسی و تست به روش غیر مخرب NDT است بسیار کاربرد دارند و جهت اندازه گیری ابعاد جوش، کنترل ابعادی اتصالات و قطعات مورد جوشکاری، کنترل سطوح شیب دار پخ خورده، کنترل هم سطح بودن قطعات قبل از جوشکاری و ...

يكي از موثرترين روش‌هاي بازرسي جوش، بازرسي چشمی عمليات جوشكاري توسط بازرسين و ناظرين آموزش ديده است. طبق دستور‌العمل آيين‌نامه جوشكاري ساختماني، صددرصد جوش‌هاي انجام شده بايد بررسي چشمی گرد ند. بازرسي چشمی گرد اگر به درستي انجام شود از اركان مهم بازرسي جوش مي‌باشد. 

بازرسي جوش بايد مجهز به ابزاري شامل اندازه‌گيري جوش، متر، كوليس و چراغ قوه و ذره‌بين باشد.

چك‌ ليست بازرسي چشمی

نکاتی كه قبل، حين و بعد از جوشكاري بايد مورد بازرسي چشمی قرار گيرند. 

1-‌ زاوية پخ (included angle)

زاوية پخ بايد به اندازه‌اي باشد كه الكترود به راحتي به ريشة جوش برسد و در عبور‌هاي متوالي، از ذوب كامل جداره‌ها اطمينان حاصل گردد در حالت عمومي هر چه اين زاوي بزرگتر باشد، مصرف مصالح جوش افزايش ‌يابد. 

2-‌ دهانة ريشه (Root opening)

در صورت عدم استفاده از تسمه پشت‌بند، امكان سوختن ريشه در پاس اول وجود دارد. در نتيجه، در اين حالت دهانة ريشه قدري كاهش داده مي‌شود. در صورتي كه امكان سنگ زدن ريشه از پشت كار وجود داشته باشد، عدم ذوب كامل ريشه در پاس اول خيلي جدي نيست. در صورت استفاده از تسمة پشت‌بند، دهانة ريشه افزايش داده مي‌شود. تا ذوب كامل ريشه و تسمة پشت‌بند امكان‌پذير باشد. در اين حالت نيازي به سنگ زدن ريشه از پشت كار نمي‌باشد و امكان سوختن ريشه نيز در ميان نيست. در پخي دو طرفه، تسمة فاصله دهنده نقش ورق پشت را بازي مي‌كند. ليكن قبل از جوش پشت كار بايد سنگ زده و كاملاً برداشته شود. 

تذكر: براي دستيابي به ذوب كامل ريشه و لبه‌ها، زاوية پخي و دهانة ريشه عمل متقابل عكس روي يكديگر دارند. يعني هر چه زاوية پخي كم باشد، بايد دهانة ريشه افزايش داده شود و هر چه دهانة ريشه كم باشد، بايد زاوية پخي افزايش داده شود در عمل بايد به كمك آزمون، و خطا، مطلوب‌ترين حالت تعيين شود. 

3- ضخامت ريشه (Root face)

رعايت ضخامت ريشه به منظور جلوگيري از سوختن ريشه مي‌باشد و معمولاً در جوش‌هاي اتوماتيك زير پودري مقرر مي‌گردد. ضخامت ريشه داراي يك مقدار حداكثر است و در صورت عدم رعايت مقدار حداقل، ريشة جوش مي‌سوزد و در صورت عدم رعايت مقدار حداكثر، ذوب ريشه كامل نخواهد بود.

4- هم‌محوري درز ( Alignment):

عدم هم محوري صحيح باعث تشكيل قسمت‌هايي با نفوذ ناقص جوش مي‌شود.

5- تميزي درز ( cleanliness of Joint ) 

سطوح درز زياد بايد تميز وعاري از هر گونه آلودگي، گرد و غبار و رطوبت باشند. 

6- نوع و اندازة مناسب الكترود (proper type and size of electrode )

نوع و اندازة الكترود بايد براي نوع فلز مورد جوش، وضعيت جوشكاري، وظيفة جوش، ضخامت ورق، اندازة درز وغيره مناسب باشد. 

7- قطبيت و شدت جريان مناسب (proper welding current and polarity) 

بر حسب نوع و قطر الكترود، نوع درز و وضعيت جوشكاري بايد شدت جريان و قطبيت جوشكاري مناسب باشد. 

8- خال‌جوش مناسب (proper tack weld) 

خال‌جوش‌ها بايد كوچك و بلند باشند، به طوري كه با جوش اصلي تداخلي نداشته باشند، در ورق‌هاي ضخيم، براي اجراي خال‌جوش‌ها بايد از الكترود‌هاي كم هيدروژن استفاده نمود.

9- ذوب خوب (Good fusion)

هر پاس جوش بايد به طور كامل با ورق پشت‌بند، عبور قبلي وفلز پايه به هم جوش شده و امتزاج كامل به وجود آورد. به طوري كه هيچ گونه حفرة هوا در فصل مشترك به وجود نيايد. 

10-پيش‌گرمايش و درجه حرارت پاس‌هاي مياني 

(Proper preheat and interpose temperature)

مقدار پيش‌گرمايش و درجه حرارت مناسب براي عبور‌هاي مياني، بستگي به ضخامت ورق، نوع فولاد، روش جوشكاري و درجه حرارت محيط دارد. در صورتي كه شرايط گفته شده، پيش‌گرمايش و درجه حرارت خاصي براي جوش‌هاي مياني لازم بدارند، در حين عمليات جوشكاري اين موضوع بايد به طور پيوسته مورد بررسي قرار گيرد.
PDF
لینکهای مرتبط Single Purpose Hi-Lo
Hi-Lo Welding Gage
Adjustable Fillet
Fillet Weld Gauge
AUTOMATIC WELD SIZE
V-Wac Gauge
Bridge Cam Gauge