پیت گیج


پیت گیج Pit Gauge


پیت گیج ها جهت اندازه گیری عمق پیت یا حفره ناشی از خوردگی بکار میروند. کنترل خوردگی یکی از آیتمهای مهم در بازرسی فنی NDT میباشد. نشاندهنده پیت گیج ها ( Pit Gauge ) دو نوع عقریه ای و دیجیتالی میباشد. پیت گیج ها بسته به نوع و ابعاد پایه ( Blade ) به چندین نوع تقسیم بندی میشوند .


پیت گیج ها متناسب به نوع کاربرد و مصرفشان و با توجه به مدل و ابعاد پایه  (Blade)  به مدلهای زیر دسته بندی میشوند:


Indicator Position


Model                            Description

Tri-Gauge®                    Lever Type Pit Gauge for Evaluation of Corrosion

Basic
                             Center Mount 2.5"(64mm) Blade, our most popular Gauge

Basic Plus                       Centre Mount 3.5"(89mm) Blade


Basic Plus Magnetic          Centre Mount c/w Two(2) magnetic cartridges 3.5"(89mm) Blade


Pocket                           Dual Edge Blade (reversible) 1.5"(38mm) long and spot base

Reaching                        4.75"(121mm) Blade. End Mount Dial Indicator w/Nose Cutout

Reaching Magnetic           4.75"(121mm) Blade c/w Two(2) magnetic catridges

Reaching Plus                  6"(152mm) Blade. End Mount Dial Indicator w/Nose Cutout

Reaching Plus Magnetic     6"(152mm) Blade c/w Two(2) magnetic catridges

Reference Gauge             5.5"(140mm) long, 0.75"(19mm) wide w/inverted V Edge

                                    2 magnetic cartridges. SImilar and interchangeable with

         Bridging Pit Gauge Main Blade


Bridging Pit Gauge System

PDF اطلاعات مربوط به انواع پیت گیج ها
لینکهای مرتبط