ضخامت سنج رنگ و پوشش
ضخامت سنج رنگ و پوشش

سالانه مبالغ گزافي در اثر مناسب نبودن پوشش و رنگ بر روي مواد و خوردگي سطوح ناشي از آن در صنعت از بين ميرود . تجهيزات تست رنگ با توجه به اهميت کيفيت پوشش در صنايع مختلف به شما کمک ميکند از کيفيت رنگ اطمينان کامل کسب کنيد . اين تجهيزات از روشها و تکنيکهاي ساده تا پيشرفته استفاده ميکنند و پارامترها و خصوصيات فيزيکي مختلف رنگ را مورد آزمايش قرار ميدهند . در زير به تعدادي از تجهيزات آزمايشگاهي کنترل کيفيت رنگ و پوشش هاي صنعتي اشاره ميگردد :

تست هاي ويسکوزيته ( گرانروي ) يا دانسيته :
ويسکوزيمتر بروکفيلد
وسکوزيمتر فورد کاپ
تست دانسيته با پيکنومتر

دستگاه هاي تست ظاهري :
اسپکتروفتومتر
براقيت سنج يا بازتابش با رفلکتومتر
کابينهاي مقايسه نور
کالريمتري
رال يا دستگاه مقايسه رنگ با رنگ استاندارد ( K5 و K7 )

تستهاي فيزيکي :
زمان خشک شدن رنگ
تست چسبندگي به کمک پول آپ يا کراس کات
تست ضخامت به کمک ضخامت سنج لاي? آلتراسونيک مخصوص فيلم خشک رنگ
تست سختي به کمک سختي سنج
تست زبري به کمک زبري سنج
تست نرمي به کمک گرندومتر
تست پوشش با گرندوپک
تعيين دانه بندي ذرات ( گرايندومتر )

تستهاي فرسايش :
کابينهاي رطوبت
پاشش آب نمک و خوردگي دوره اي يا سالت اسپري salt spray
شرايط UV محيطي براي تعيين مقاومت رنگ و پوشش دربرابر اشعه ماورا بنفش با کابين نور UV

تستهاي فيزيکي فيلم رنگ :
ضخامت سنج فيلم تر
تست خمش با کمک مندرل استوانه اي يا مخروطي
تست ضربه به کمک ايمپلنت
تست شسشتشو به کمک واش بليتي
تست خراش
تست سختي به کمک سختي سنج
کدورت سنج
PDF
لینکهای مرتبط ضخامت سنج LD 6057 FS
ضخامت سنج LD 6056 FNS
ضخامت سنج LD 6057 FN
ضخامت سنج LD 6057 FN
ضخامت سنج TQC - DL0800
ضخامت سنج FC-42
ضخامت سنج FC-45
ضخامت سنج DT - 157
ضخامت سنج FC-75
ضخامت سنج WT
ضخامت سنج LD 6057 F
ضخامت سنج CM 806 FN
ضخامت سنج مدل 456