عمل کننده هیدرولیک
عمل کننده های هیدرولیک شامل انواع سیلندر و هیدروموتورهائی است که به کمک نیروهای هیدروستاتیکی منجر به حرکت و جابجائی میشوند . اکچوئیتور های هیدرولیک بیشتر در مواردی که نیاز به نیروی بالا و جابجائی کم میباشد مورد و همچنین سرعت کم مورد استفاده قرار میگیرد .
PDF
لینکهای مرتبط