عمل کننده نیوماتیک
عمل کننده های پنوماتیکی و بادی جزء لاینفک سیستمهای اتوماسیون امروزی میباشند . در بسیاری موارد در صنعت نیاز به جابجائی و انتقال نیرو از طریق باد میباشد که این کار وظیفه این اکچوئیورهای میباشند .
PDF
لینکهای مرتبط