کالیبراتور
تعاريف متعددي براي کاليبراسيون ارائه شده است. دراستاندارد ملي ايران در بخش "واژه ها واصطلاحات پايه و عمومي اندازه شناسي" کاليبراسيون چنين تعريف شده است : مقايسه ابزار دقيق با يک مرجع استاندارد آزمايشگاهي در شرايط استاندارد ، جهت اطمينان از دقت و سلامت آن و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن استاندارد وتنظيم آن در مقايسه با استاندارد .
تعاريف متعددي براي کاليبراسيون ارائه شده است. دراستاندارد ملي ايران در بخش "واژه ها واصطلاحات پايه و عمومي اندازه شناسي" کاليبراسيون چنين تعريف شده است :
مقايسه ابزار دقيق با يک مرجع استاندارد آزمايشگاهي در شرايط استاندارد ، جهت اطمينان از دقت و سلامت آن و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن استاندارد وتنظيم آن در مقايسه با استاندارد .
تعريف ديگري که ميتوان ارائه داد اين است که :
کاليبراسيون مقايسه دو سيستم يا وسيله اندازه گيري است(يکي باعدم قطعيت معلوم وديگري با عدم قطعيت نامعلوم)به منظورمحاسبه عدم قطعيت وسيله اي که عدم قطعيت آن نامعلوم است.
تعريف ديگري که در ايزو 10012 آمده است کاليبره کردن را چنين معرفي كرده است: مجموعه اي ازعمليات که تحت شرايط مشخصي برقرار مي شود و رابطه ي بين مقادير نشان داده شده توسط وسيله اندازه گيري و مقادير متناظر آن کميت توسط استاندارد مرجع را مشخص مي نمايد.

بيشتر تجهيزات اندازه گيری و سنسورها براي دقت مشخصي طراحي گرديده اند . پروسه ای که در آن دقت تجهيز را مورد ارزيابي قرار ميدهند کاليبراسيون نام دارد . کاليبراسيون در حقيقت اندازه‌گيری و تعيين صحت وسيله اندازه‌گيري در مطابقت با مرجع تاييد شده مي‌باشد. مرجع ذکر شده همان کاليبراتور ميباشد که با توجه به پارامتر مورد اندازه گيري و کار آئي ورنج آن به انواع مختلف دسته بندي ميگردد .
کالیبراتور فشار :
کالیبراتور دستی یا هندپمپ فشار Hand pump
کالیبراتور ددوی تستر Dead Weight tester
کالیبراتور های دما :
حمام کالیبراسیون خشک Dry bath calibrator
حمام کالیبراسیون مایع Liquid Bath Calibrator
سیمولاتور ترموکوپل و RTD
پروسس کالیبراتور :
مولتی فانکشن کالیبراتور کالیبراتور و سیمولاتور جریان ، ولتاژ ، فشار
PDF
لینکهای مرتبط مولتی فانکشن کالیبراتور
کالیبراتور فشار
کالیبراتور دما
کالیبراتور صوت