ضخامت سنج Basic 456
توانایی مدل ضخامت سنج Basic 456 :

علاوه بر دارا بودن مشخصات ذکر شده دارای امکاناتی به شرح ذیل می باشند:

امکان کالیبراسیون های مختلف
نتایج آماری (تعداد خواننده ها ، میانگین ، انحراف معیار ، حداکثر ، حداقل و ضریب تصحیح)
بزرگنمایی صفحه نمایش
چراغ زمینه - چراغ و بوق هشدار دهنده
نمایش کلیه نتایج آماری همزمان با تست
خروجی RS232
ارائه گزارش تست: خلاصه
PDF
لینکهای مرتبط