سختی سنج ویکرز TH700

سختی سنج ویکرز TH700

برای تعیین سختی نمونه هایی که عرض کمی دارند و یا دارای قشرهای خارجی نازک تا چند میلیمتر مورد استفاده قرارمی گیرند و همچنین درقطعات با سختی بسیاربالا کاربردارند . جسم فرو رونده دراین روش هرمی ازجنس الماس با زاویه رأس 136 درجه می باشد . دراینجا نیزسختی براساس نیرو یا باربرسطح فرو رفته برحسب mm2 تعیین می گردد که بوسیله قطرهرم روی نمونه بیان می گردد .هرچه نمونه نازک تر باشد باراعمال شده کمتراست و برعکس برای نمونه با ضخامت زیاد ازاعمال بار بیشتراستفاده می شود.

مزایای روش ویکرز:

سختی سنج ویکرز برای اندازه گیری سخترین مواد تحت بارهای متغیر بسیار دقیق ومناسب است برای تعیین سختی لایه های بسیار نازک ،مانند لایه های گالوانیزه ،آب داده شده وسخت شده وهمچنین سطح مقطع های بسیار نازک به عنوان میکروسختی سنج بکار می رود .

معایب روش ویکرز:

قیمت دستگاه گران وفروشو نده آن بسیار حساس است.

Model: Vickers Hardness Tester (TH700)

Vickers Scale: HV3, HV5, HV10, HV20, HV30

Vertical Testing Space: 240

Horizontal Testing Space: 160

Power Supply: AC220V,50/60Hz

Dimension(mm): 480*175*660

Weight: 80

Dwell Time: 5-99s 

Test Force: 3,5,10,20,30
PDF
لینکهای مرتبط