Defectobook DIO1000 PA
Defectobook DIO1000 PA

تكنولوژي Phased Array ارائه دهنده يك مزيت تكنيكي در بازرسي جوش در مقايسه با روش قديمي اولتراسونيك است . پرتو صوتي در Phased Array توانائي راهنمائي شدن ،‌اسكن كردن ،‌پيچ خوردن و متمركز شدن را بصورت الكترونيكي دارد .توانايي راهنمائي شدن پرتو ،‌زاويه هاي پرتوهاي انتخابي را بگونه اي هدايت مي كند كه در حين حركت بصوت عمود به بعضي عيوب قابل پيش بيني برخورد كرده و آنها را نمايان سازد كه اين امر خصوصاً در مورد LOF قابل بيان است. اسكن الكترونيكي (Liner يا در حالت خطي ) اين قابليت را دارد كه به سرعت جوش ها را پوشش دهد . اسكن زاويه اي ( كه معمولاً بصورت Sectional يا Azimuthally بيان مي گردد ) اين توانائي را دارد كه يك نقشه (Map) كلي از جوش ها تحت زاويه مناسب بدست دهد تا اكثر عيوب احتمالي در آن ديده شود . تمركز الكترونيكي (Electronic Focusing) اين قابليت را ايجاد مي كند كه شكل و اندازه عيوب در محلهايئي كه انتظار داريم را نمايش بدهد . در ه رحال تكنيك Phased Array قابليت عيب يابي را در حداقل زمان ممكن را دارد . مقاله حاظر نحوه بازرسي جوش هاي مخازن تحت فشار را مورد بررسي قرار مي دهد . اين تكنيك داراي مزاياي بهتري نسبت به شيوه معمولي UT حتي در حالت اتو ماتيك آ» مي باشد . براي بازرسي مقاطع ضخيم از نماهاي " بالا – كنار- انتها – " و يا " بالا – كنا – TOFD" استفاده مي كنيم . البته سايرنماها نيز قابل استفاده هستند . بازرسي هاي خاص به راحتي به روش Phased Array قابل انجام هستند به اين صورت كه با افزودن دسته پرتوصوتي براي پوشش دادن سطح بيشتري از جوش ، تحت زاويه گوناگون ، بازرسي هاي متقارن و يا حتي تست توسط چند تست توسط چند پروب پشت سر هم (Tandem Probe ) انجام مي شوند . به همين منظور سيستم ها و تجهيزات مناسب اين روش ها نيز قابل استفاده هستند . براي حالت Fitness For Service نيازمند اندازه سنجي بسيار دقيق مي باشيم بطور كلي تكنيك Phased Array قابليت كنار هم گذاردن نتايج هر يك از حالت ذكر شده بالا در كنار هم را نيز دارد .

PDF Defectobook DIO1000 PA
لینکهای مرتبط