ربات های جستجوگر
Robotic Crawlers
ربات های جستجوگر

در سراسر جهان برای هماهنگ سازیهای مقاوم و با دوام، Rovvers خزنده رباتیک دارای طراحی های متفاوتی می باشند. دوربین، واحد کنترل، قرقره کابل در سه مدل قابل تعویض هستند؛ که امکان تغییر سریع از 10 سانتی متر (4 اینچ) قطر به 76 سانتیمتر (30اینچ) قطر لوله در چن دقیقه با همان ابزار را به ما میدهند.
Rovvers رباتیک خزنده دید مستقیم کاملی را در خط لوله افقی Pan-and-tilt دوربین های رنگی با دید رو به جلو هر دو دوربین ها دارای کنتذل های قابل تنظیمی هستند که دید واضح و روشنی را در همه زمانهای ارائه می دهند.
PDF
لینکهای مرتبط Rovver 100
Rovver 125
Rovver 225