ترموکوپل Type N
ترموکوپل نوع N از فلزهای Ni-Cr-Si (به نام تجاری نیکروسیل) و Ni-Si-Mg (به نام تجاری نیسیل Nisil) ساخته می شود. محدوده ی دمایی آن بین ˚C 270- و ˚C 1300+ است.
 ترموکوپل Type N 

نوع N: ترموکوپل نوع N از فلزهای Ni-Cr-Si (به نام تجاری نیکروسیل) و Ni-Si-Mg (به نام تجاری نیسیل Nisil) ساخته می شود. محدوده ی دمایی آن بین ˚C 270- و ˚C 1300+ است. حساسیت این ترموکوپل ، به اندازه ی ˚C /V𝜇 30 است و معمولا در دماهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد. 
PDF مقدار ولتاژ بر حسب دما
لینکهای مرتبط