ترموکوپل TypeT
ترموکوپل نوع T از مس Cu و آلیاژ نیکل - مس Cu-Ni (کنستانتان Constantan) ساخته می شود. محدوده ی عملکرد دمایی این نوع ترموکوپل ، بین ˚C 250- و ˚C 400+ است.
ترموکوپل Type T 

نوع T: ترموکوپل نوع T از مس Cu و آلیاژ نیکل - مس Cu-Ni (کنستانتان Constantan) ساخته می شود. محدوده ی عملکرد دمایی این نوع ترموکوپل ، بین ˚C 250- و ˚C 400+ است. این ترموکوپل نسبتا ارزان و برای کاربردهای با دمای پایین مناسب است و در برابر رطوبت مقاومت خوبی دارد. حساسیت این ترموکوپل ، ˚C /V𝜇 46 است. 

دلیل استفاده بیشتر از ترموکوپل نوع T در صنعت : 

نسبت به تمام انواع ترموکوپل خط یتر است. 

رنج درجه حرارت مناسبی دارد. 

از حساسیت خوبی برخوردار است.
PDF مقدار ولتاژ بر حسب دما
لینکهای مرتبط