المنت (هیتر)

المنت 

تعريف: دما معياري است كه ميزان گرمي يا سردي يك جسم را مشخص مي كند. دما را با نماد نشان مي دهند و يكاي اندازه گيري آن درجه سلسيوس با علامت است تعريف: گرما مقدار انرژي است كه به دليل اختلاف دما، بين يك جسم و جسم ديگري كه با آن در تماس است، مبادله مي شود یکی از مسائلی که برای آدمی اهمیت داشته دمای اطراف خود بوده، بعد از صنعتی شدن جوامع اهمیت دماواندازه گيري آن برای مردم بیشتر شد. برای توليدواندازه گيري دمای خانه ، دمای مواد در پروسه تولید که صحیح انجام شدن آن به دما در هر زمان وابسته است این وابستگی در موارد زیادی در تولید آنقدر تآثیرگذار کیفیست که اغلب با افزایش و کاهش حتی نیم درجه سلیوس در کیفیت مواد آثار غیر قابل جبرانی اتفاق میافتد بنابر این علاوه بر طراحی نوع هیتر گرمایی طراحی سیستم کنترل نیز از اصول مهم در پروژه های حرارتی است. 

محاسبات مربوط به ايجاد دماوسنجش آن در ساخت المنت های حرارتی 

باتوجه به تعاريف دما وگرما لازم است در باره محاسبات مقدار انرژي ودماي لازم براي هرنوع شيي كه نياز به دما دارد را بحث كوتاهي داسته باشيم از عامل هاي مؤثر در تغيير دماي يك جسم و نيز تعريف گرماي ويژه نتيجه مي شود :( Q=mc^t=mc(t1-t2 در اين رابطه Q ( انرژي گرمايي) بر حسب ژول، m ( جرم جسم) بر حسب كيلوگرم، C (گرماي ويژه) بر حسب ژول به كيلوگرم درجه سلسيوس و ^t( تغيير دما) بر حسب درجه سلسيوس است. و نيز دماي بالاتر و q1 دماي پايين تر جسم مي باشد. Eتذكر: رابطه بالا در مورد جسمي كه گرما از دست مي دهد نيز درست است. به اين ترتيب كه اگر دماي كمتر از q1 باشد، مقدار منفي خواهد شد و در نتيجه Q نيز منفي مي شود. علامت منفي نشان مي دهد كه جسم، انرژي از دست داده است. يك قطعه فولاد به جرم 400 گرم و دماي 200 را در مقداري آب به جرم 2 كيلوگرم و دماي 15 مي اندازيم. اگر تبادل گرما فقط بين آب و قطعه فولاد صورت گيرد، دماي تعادل را حساب كنيد. فولاد و C=4200 آب است. جواب: مقدار گرمايي كه قطعه فولاد از دست مي دهد برابر است با مقدار گرمايي كه آب به دست مي آورد. اگر دماي تعادل را با qe نشان دهيم خواهيم داشت: گرمايي كه قطعه فولاد از دست مي دهد (Q1=m1C1(q1 - qe گرمايي كه آب بدست مي آورد 

باید توجه داشت در ساخت المنت حرارتی علاوه بر محاسبات دقیق مقدار کالری لازم باید حد اکثر توجه را به راندمان واقعی المنت حرارتی وجلوگیری از اتلاف انرژی داشته باشیم ودر ضمن محاسبه ترمینال وسرسیم های المنت حرارتی ونیز کابلی که با توجه به آمپراژ المنت مورد استفاده باید قرار گیرد یکی از اصول اساسی ساخت واستفاده المنت های حرارتی میباشد وعدم توجه ممکن است مشکلاتی را در پی داشته باشد که جبران کردن آن مقدور نباشد. PDF
لینکهای مرتبط المنت نواری
المنت لوله ای
المنت میله ای پره دار
المنت میله ای
اامنت نواری پره دار
المنت فشنگی
المنت کمربندی
المنت سیلیکون رابر
المنت حلقه باز
داکت المنت
کنترل پنل ها
المنت بویلر
المنت غوطه ور