المنت غوطه ور

المنت غوطه ور(Immersion Heaters) 

راهی سریع و مفید و کارآمد برای گرما دادن مایعات گوناگون در مخازن و ظرفهای بزرگ در بسیاری از صنایع می باشد. 

حرارت دادن مایعات به شیوه مستقیم این امکان را به ما می دهد تا با استفاده از المنت های الکتریکی از قبیل flange heater و screw plug heater بیش از المنت های جانبی و circulation heater به سرعت به دمای دلخواه برسیم. 

این ابزار به طور معمول در فرآیند های شیمیایی، ظروف بزرگ پتروشیمی مانند ظروف بزرگ آب استفاده می شود که نیازمند زمان گرمایش سریع می باشد
PDF
لینکهای مرتبط المنت فلنچ دار
المنت پیچی
المت اتصال جانبی