Hi-Lo Welding Gage

گیج جوشکاری HI LO

گیج وشکاری HI LO برای اندازه گیری همطرازی  داخلی اتصالات لوله به کار میرود. بعد از وارد کردن و قرار دادن گیج پیچ انگشتی را چرخانده و میتوان داده های اندازه گیری شده را به دو صورت متریک و استاندارد قرائت کرد.


از دیگر کاربرد های این دسته از گیج های جوشکاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

اندازه گیری بهم ریختگی داخلی قبل از جوشکاری

اندازه گیری فاصله مناسب جوش

اندازه گیری ارتفاع گرده جوش

اندازه گیری ضخامت دیواره جوش

اندازه گیری مسیر جوش، مسیر های مورب
PDF
لینکهای مرتبط