AUTOMATIC WELD SIZE

 گیج جوشکاری AUTOMATIC WELD SIZE GAUGE

گیج جوشکاری AWS برای اندازه گیری مقادیر جوشهای گوشه ای و لبه ای استفاده می شوند و همچنین قابلیت اندازه گیری تلرانس میزان تحدب و تقعر جوش ها متناسب با معیار از قبل تعیین شده، را دارا میباشند.

گیج مذبور قادر به اندازه گیری گرده های جوش نیز می باشد.

در شکل های زیر کاربرد های این گیج ارائه شده است: 

PDF
لینکهای مرتبط