ترمو کوپل Type J
این ترموکوپل از فلزات آهن Fe و آلیژهای مس - نیکل Cu-Niساخته می شود. محدوده ی دمایی این ترموکوپل بین ˚C 180- و ˚C 750+ است. به دلیل احتمال اکسید شدن آهن این ترموکوپل ، در صنایع قالب ریزی پلاستیک استفاده می شود.

نوع J: این ترموکوپل از فلزات آهن Fe و آلیژهای مس - نیکل Cu-Niساخته می شود. محدوده ی دمایی این ترموکوپل بین ˚C 180- و ˚C 750+ است. به دلیل احتمال اکسید شدن آهن این ترموکوپل ، در صنایع قالب ریزی پلاستیک استفاده می شود. حساسیت ترموکوپل نوع J ، به اندازه ی ˚C /V𝜇 54 است و برای طرح های جدید توصیه می شود. در ترموکوپل نوع J به علت وجود آهن در مکانهایی که امکان اکسیداسیون وجود دارد استفاده نمی شود. 

Type J Thermocouple: The type J is also very common. It has a smaller temperature range and a shorter lifespan at higher temperatures than the Type K. It is equivalent to the Type K in terms of expense and reliability. 

Type J Temperature Range:
  • Type J Thermocouple Grade Wire
    Thermocouple grade wire, -346 to 1,400F (-210 to 760C)
  • Extension wire, 32 to 392F (0 to 200C)

Type J Accuracy (whichever is greater):
  • Standard: +/- 2.2C or +/- .75%
  • Special Limits of Error: +/- 1.1C or 0.4%

Consideration for bare wire type J thermocouple applications:
  • The Type J Is Well Suited To Oxidizing Atmospheres

Type J Thermocouple Reference Table: 

Type J Thermocouple Reference Table

Type J Thermocouple Reference Table

Type J Thermocouple Reference Table

Type J Thermocouple Reference Table

PDF
لینکهای مرتبط