میگر SEW-2550IN
تستر مقاومت عایقی دیجیتال SEW-2550IN
 تستر مقاومت عایقی - میگر دیجیتال 
SEW-2550IN

توضیحات :

 میگر 600ولت 2000MOhm
 دارای پنج رنج اندازه گیری 250V/500V/1000V
 اندازه گیری ولتاژ AC
 خاموشی اتوماتیک
 ساخت تایوان
PDF
لینکهای مرتبط