ضخامت سنج FC-75
ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز پروب جدا چینی
 Coating Thickness Gauge 
ضخامت سنج رنگ و پوشش بر پایه فلز پروب جدا 
FC - 75

توضیحات : 
رنج 0 ~ 1000 میکرون
قدرت تفکیک 0.1 میکرون 
بهمراه فویل کالیبراسیون 
PDF
لینکهای مرتبط